Бездана уметност?Да ли у нашој култури и литератури има правих одговора на ово питање? Тај израз «бездана уметност» први је употребио код нас један песник, средином 20. века, пишући о уметности јапанског дрвореза, као зналац и есејист... Било је то пред сам крај живота тога песника, узгред буди речено, који се у најбољим својим песничким остварењима нагињао над бездане уметности. Други један мислилац пишући о круговима, вели: «Око је први круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други.Тако се понавља свуда у природи, та првобитна фигура, без престанка. Она је највиши амблем тајног писма света...» Емерсон, јер о томе мислиоцу је реч, одгонетајући загонетку многоструког значења пра-лика круга тражио је и доказао другу аналогију:»да се сваки рад да надвисити. Наш је живот време или рок, за који треба да упознамо истину: да се око сваког круга може повући други; да, у природи, нема краја него, да је сваки крај уједно и почетак; да иза сваког дана, који пролази, нова зора свиће; да се испод сваке дубине, отвара нова, још већа дубина».

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

Translate

Претражи овај блог

уторак, 13. март 2012.

СВЕТ ИДЕ­ЈА У ПО­Е­МА­МА АЛЕК­САН­ДРА ЛУ­КИ­ЋА / Ми­ро­љуб Ми­ла­но­вићПесник Александар Лукић. Снимљено у Шпанији. Фотографија је
из песниковог албума и не сме се преузимати без дозволе!
I
До­при­нос по­е­ма Алек­сан­дра Лу­ки­ћа у срп­ској по­е­зи­ји мо­ра се по­сма­тра­ти у кон­тек­сту про­ме­не те­ма­ти­ке и сен­зи­би­ли­те­та вре­ме­на у ко­ме су на­ста­ја­ле. То су по­след­ње две де­це­ни­је XX ве­ка и по­че­так XXI, вре­ме па­да со­ци­ја­ли­зма у ис­точ­но-европ­ским зе­мља­ма, рас­па­да ви­ше­на­ци­о­нал­них др­жав­них тво­ре­ви­на и осло­ба­ђа­ња од јед­но­у­мља, вре­ме ве­ли­ких ло­мо­ва у све­сти по­је­ди­на­ца и гру­па, као и му­ко­трп­но, са ве­ли­ким жр­тва­ма, осва­ја­ње сло­бо­де. Ши­ре, Лу­кић је про­го­во­рио из не­за­до­вољ­ства ста­њем ду­ха и иде­ја ко­је су обе­ле­жи­ле дру­гу по­ло­ви­ну XX ве­ка. Ње­го­ва по­е­зи­ја на­сто­ји да ре­ка­пи­ту­ли­ра ка­ко срп­ски та­ко и европ­ски удео пе­снич­ког би­ћа у тој ве­ли­кој за­ми­сли. Уко­ре­ње­на у вре­ме­ну, ши­ри­ном и зна­ча­јем за људ­ску ег­зи­стен­ци­ју, она га пре­ва­зи­ла­зи.

II
Већ пр­вом збир­ком У ва­го­ну Ро­за­но­ва(1) Лу­кић је на­ја­вио сна­жан, ди­со­нан­тан пе­снич­ки глас и на­зна­чио обри­се сво­јих бу­ду­ћих књи­га. Раз­ли­чи­тост пре­ма те­ку­ћој пе­снич­кој про­дук­ци­ји зна­чи­ла је ори­ги­нал­ност и но­ви­ну у срп­ској по­е­зи­ји. Од­лу­чио је да пе­ва о оном о че­му су дру­ги углав­ном ћу­та­ли или од­ба­ци­ва­ли као не­пе­снич­ко и про­ла­зно. Те­ма­ти­ка ње­го­ве пе­снич­ке има­ги­на­ци­је по­ста­ла је ствар­ност у ко­јој је вла­дао то­та­ли­тар­ни си­стем са не­по­гре­ши­вим во­ђом. Тај си­стем, у жи­во­ту обич­них љу­ди, као по­сле­ди­цу, из­ро­дио је страх, те­ско­бу и оту­ђе­ност, осу­је­ћи­вао на­ду, по­лет и ма­шту и сва­ко­дне­ви­цу пре­тва­рао у па­као ту­пог тра­ја­ња и пре­жи­вља­ва­ња.
Пр­ви знак тог не­здра­вог ста­ња, Лу­кић не­дво­сми­сле­но ис­ка­зу­је:
„Из­гу­био сам ве­ру у љу­де, про­гра­ме, пра­зна обе­ћа­ња“(2).
Ко­ре­ни осу­је­ће­но­сти и гу­бље­ње ве­ре у ствар­ност, про­ис­ти­чу из дру­штве­ног си­сте­ма ко­јим је про­жет жи­вот:
„На­у­чи­ли су нас као и сва­ко кр­до
да га­ло­пи­ра­мо јед­ним уста­ље­ним тем­пом
ђа­во би знао ку­да.“(3)
Нео­д­ре­ђе­ност и ма­гло­ви­тост ци­ља то­та­ли­тар­них си­сте­ма ства­ра до­дат­ну те­жи­ну. За­што су по­је­ди­нац и чи­тав на­род до­ве­де­ни у та­кав по­ло­жај, знао је са­мо во­ђа. Он и из смр­ти вла­да жи­ви­ма. Ње­го­ва сен­ка над­ви­ја се над свим што би хте­ло у све­тлост и ви­си­ну. Ње­го­ва моћ чи­ни се, го­то­во без­гра­нич­на:
„Ви­дим вам­пи­ра ко­ји је не­ка­да вла­дао,
а са­да се по­вла­чи на­тра­шке
под зе­мљом“(4)

  1. Алек­сан­дар Лу­кић: У ва­го­ну Ро­за­но­ва, Књи­жев­на омла­ди­на Ср­би­је, Бгд. 1986.
  2. Исто, стр.12.
  3. Исто, стр.18.
  4. исто, стр.19.


По­губ­ност вла­сти Јед­ног, А. Лу­кић ви­ди у исто­ри­ји и људ­ском при­ста­ја­њу на не­при­ме­ре­не усло­ве, при­ла­го­ђа­ва­њу. Ка­ко иза­ћи из исто­ри­је, по­ста­је оп­се­сив­но пи­та­ње за уза­вре­лу пе­сни­ко­ву ми­сао. По­го­то­ву што су је пра­ви­ли дру­ги и што је, уме­сто на­дах­ну­ћа, ока­ме­ње­на про­шлост:
„Исто­ри­ја са ко­јом се су­да­рам
на­лик је на ро­го­ве пу­жа.
Исто­ри­ју пра­ве као пан­та­ло­не, по по­руџ­би­ни“(5)
Из те те­ско­бе у по­је­дин­цу ра­ђа се нај­го­ре: по­влач­ле­ње у се­бе, пре­жи­вља­ва­ње. Чо­век је све­ден на нај­ма­њу ме­ру: бе­сло­ве­сну жи­во­ти­њу. Гу­би­так људ­ског исто­вре­ме­но је нај­те­жа осу­да и си­сте­ма и во­ђе:
„При­ла­го­ди­ти се зна­чи ме­ри­ти ре­чи
и стал­но се­бе ућут­ки­ва­ти, оби­ла­зи­ти исти­ну као
по­греб­ну по­вор­ку у ко­јој ни­ког не по­зна­јеш“(6)
До­шав­ши до исти­не и не­мо­гућ­но­сти да се она у та­квом си­сте­му ис­ка­же, ве­ру­ју­ћи у ње­ну ис­це­ли­тељ­ску моћ, Лу­кић је озна­чио чвор­на ме­ста свог пе­ва­ња и ми­шље­ња. Вра­та без­да­не умет­но­сти би­ла су тек од­шкри­ну­та.

III
Мо­тив чо­ве­ко­ве сло­бо­де, дис­крет­но на­зна­чен У ва­го­ну Ро­за­но­ва, ста­вљен је у сре­ди­ште књи­ге Осни­вач под­зем­не пре­сто­ни­це. Под­сти­цај за њен на­ста­нак, сем те­шке ствар­но­сти пе­сни­ко­вог вре­ме­на, до­шао је и из све­та ли­те­ра­ту­ре. Чу­ве­но де­ло Рас­пра­ва о до­бро­вољ­ном роп­ству Ети­је­на де ла Бо­е­си­ја из XVI ве­ка, на­мет­ну­ло се као не­за­о­би­ла­зно. Ду­би­ном ми­сли и тач­но­шћу уви­да о свом али и свим вре­ме­ни­ма, по­ка­за­ло је да про­блем ни­је од ју­че. За­што љу­ди не ко­ри­сте сло­бо­ду, нај­ве­ће до­бро, да­то им још на ро­ђе­њу? За­што је пре­да­ју Јед­ном, Је­ди­ном, и при­ста­ју да му слу­же? До­вољ­но је са­мо да му от­ка­жу по­слу­шност и он ће по­ста­ти оно што је на по­чет­ку био: ни­шта. Јер, сна­га де­спо­та, ти­ра­ни­на, про­ис­ти­че из ду­би­не по­кор­но­сти на­ро­да, и уко­ли­ко је пот­чи­ње­ност ве­ћа, уто­ли­ко је ве­ћа ње­го­ва моћ. За­што по­је­дин­ци и ма­се не­ма­ју сна­ге да учи­не тај спа­со­но­сни ко­рак и по­ста­ну сло­бод­ни љу­ди?
На то пи­та­ње, ни Бо­е­си у XVI ве­ку, ни Лу­кић на кра­ју XX не да­ју ни­ка­кав од­го­вор. Ни­чим се не мо­же оправ­да­ти роп­ско по­на­ша­ње љу­ди. Чо­век је сло­бо­дан или ни­је. По­ло­вич­на сло­бо­да не по­сто­ји.
При­ста­нак на до­бро­вољ­но роп­ство трај­но уни­шта­ва чо­ве­ко­ву лич­ност. Ко се јед­ном од­рек­не сло­бо­де, те­шко ће је по­но­во сте­ћи. Ни не­ста­нак дик­та­то­ра, осни­ва­ча под­зем­не пре­сто­ни­це не зна­чи ње­но по­нов­но сти­ца­ње. По­је­дин­ци и на­ро­ди, на­ви­кли на под­ре­ђе­ни по­ло­жај, на­ста­вља­ју и да­ље да му слу­же:
„Па­ла је ико­на, али њен пад
до­нео је но­ви јад:
чи­ји лик ока­чи­ти у за­ме­ну?“(7)

7. Алек­сан­дар Лу­кић: Осни­вач под­зем­не пре­сто­ни­це, За­ве­ти­не, Бгд,1991. стр.31.

Ко је дик­та­тор ко­ји узур­пи­ра сло­бо­ду по­је­ди­на­ца и чи­та­вих на­ро­да? Пе­сник Алек­сан­дар Лу­кић у по­чет­ку ње­гов лик ви­ди вр­ло про­за­ич­но:
„Ме­ђу ра­зним ва­ра­ли­ца­ма је
и по­то­њи Осни­вач под­зем­не пре­сто­ни­це.
Из­у­чио је за­нат у шу­ми,
ис­пе­као га до­бро
то­ли­ко да је мо­гао да хип­но­ти­ше око­ли­ну,
ва­шар.“(8)
Из­јед­на­ча­ва­ње ли­ка дик­та­то­ра са хип­но­ти­зе­ром и ва­ра­ли­цом пр­ви је ко­рак у ње­го­вој де­тро­ни­за­ци­ји. Дру­ги је у го­во­ру ко­јим се слу­жи: „Го­во­рио је но­вим го­во­ром, но­во­го­во­ром“. То од­сту­па­ње од нор­мал­ног има за циљ да ис­так­не ње­го­ву чу­до­ви­шност. Тре­ћи је у ње­го­вом по­ре­клу:
„Ње­го­во је име ус­кр­сло из там­ног ви­ла­је­та.
Про­би­ло се из по­мра­чи­не до нас.“(9)
Ова по­ступ­ност у гра­ђе­њу ли­ка дик­та­то­ра ис­ти­ца­њем осо­би­на од при­зем­ног до мит­ског, има за циљ да ис­так­не ње­го­ву не­људ­скост. И још ви­ше: нео­про­сти­во по­ни­же­ње пот­чи­ње­них.

IV

Три по­е­ме Алек­сан­дра Лу­ки­ћа, Евро­па, Ле­ген­де о ра­мон­да­ма и ру­жи­ча­стом пе­ску ме­се­че­вог смак­ну­ћа и Брод лу­да­ка у из­ве­сном сми­слу чи­не це­ли­ну, ка­ко по те­ма­ти­ци та­ко и по ду­би­ни уви­да у глав­не иде­је и то­ко­ве европ­ске исто­ри­је и ци­ви­ли­за­ци­је. Пе­сни­ков глас је упе­рен про­тив свих зби­ва­ња ко­ја су уни­жа­ва­ла људ­ско би­ће на европ­ском про­сто­ру у по­след­ња два ве­ка. Сјај­не уз­ле­те људ­ског ду­ха и на­пре­до­ва­ње ка сло­бо­ди по­је­дин­ца, за­там­њи­ва­ли су ра­то­ви и стра­да­ња. Мо­же се ре­ћи да је Алек­сан­дар Лу­кић у овим по­е­ма­ма до­сти­гао та­кве ви­си­не о ко­ји­ма је срп­ска по­е­зи­ја дру­ге по­ло­ви­не XX ве­ка мо­гла да са­ња. Осло­ње­на на је­зик и до­ма­ће и европ­ско ду­хов­но на­сле­ђе, срп­ска по­е­зи­ја са овим де­ли­ма ста­ла је у ред нај­ве­ћих оства­ре­ња европ­ске пе­снич­ке умет­но­сти.

V

Евро­па у ви­зи­ји Алек­сан­дра Лу­ки­ћа, рас­пе­та из­ме­ђу ма­те­ри­јал­ног и ду­хов­ног, нај­че­шће се при­кла­ња­ла ма­те­ри­јал­ном. Тај из­бор ума­њи­вао је ње­ну ми­си­ју во­де­ће ци­ви­ли­за­ци­је и гу­рао је на спо­ред­ни ко­ло­сек. „Од­ра­ста­ње Евро­пе“ та­ко је за­у­ста­вље­но на ште­ту по­је­ди­на­ца и на­ро­да. Евро­па ни­ка­да ни­је до­сти­гла сан о „Евро­пи“, кон­ти­нен­ту сло­бод­них и са­мо­све­сних љу­ди, ни­ти осво­ји­ла ду­хов­не ви­си­не о ко­ји­ма су са­ња­ли ње­ни нај­бо­љи пред­став­ни­ци. На­про­тив, ста­ре на­пе­то­сти тра­ју и пре­те уни­ште­њем.
Ве­ли­ке европ­ске иде­је о сло­бо­ди, про­све­ће­но­сти, то­ле­ран­ци­ји, со­ли­дар­но­сти и по­што­ва­њу по­себ­но­сти сва­ког чо­ве­ка, не­ста­ја­ле су под уда­ри­ма вер­ске и иде­о­ло­шке

8. Исто, стр.17.
9. Исто, стр.41.

ис­кљу­чи­во­сти ко­ји­ма су оби­ло­ва­ла по­след­ња два ве­ка. Вер­ски ра­то­ви, отво­ре­но при­кри­ве­но, тра­ја­ли су то­ком це­ле европ­ске исто­ри­је, уни­шта­ва­ју­ћи жи­во­те и ма­те­ри­јал­на до­бра. Од њих су го­ри би­ли они во­ђе­ни у име иде­о­ло­ги­ја. Жр­тве по­след­њих, ве­ће су и нео­про­сти­ви­је.
Пре­ва­гу ма­те­ри­јал­ног над ду­хов­ним, пе­сник не­дво­сми­сле­но осу­ђу­је:
„Евро­па ства­ра свест о се­би не по Ду­ху,
већ по то­на­ма бо­га­те ру­де и ме­та­ла.
Има, има ба­кра-по­треб­не су ми тан­ке
ба­кар­не жи­це (ва­пи Евро­па), да по­ве­жем
кон­ти­нен­те. А по­тре­бан јој је Дух,
ко­ји по­ве­зу­је вре­ме­на и ци­ви­ли­за­ци­је,
раз­ли­чи­те кул­ту­ре, дух син­те­зе“.(10)
Вер­ски и иде­о­ло­шки по­де­ље­на, Евро­па не мо­же би­ти она си­ла ко­ја ће пре­о­бра­зи­ти свет, пре све­га у прав­цу ху­ма­ни­те­та, и та­ко ис­пу­ни­ти сво­ју ми­си­ју. Сан о је­дин­ству мо­ра по­ста­ти ствар­ност, јер је то услов да­љег оп­стан­ка. Све до­тле:
„Евро­па ће оста­ти по­де­ље­на и не­ће по­сто­ја­ти
као це­ли­на, све док се сва­ко не од­рек­не
по­не­чег. Чо­век ко­ји се нај­ви­ше ства­ри
од­ре­као, от­по­ран је и за­шти­ћен од про­па­да­ња“(11)
Ре­ше­ње да­кле по­сто­ји, са­мо хо­ће ли по­је­дин­ци и на­ро­ди на­ћи сна­ге да га оства­ре?
То пи­та­ње ис­пу­ња­ва зеб­њом али ве­ра у по­сто­ја­ње ре­ше­ња по­ма­же да се тра­је.
Ве­ли­ка европ­ска иде­ја о со­ли­дар­но­сти и то­ле­ран­ци­ји ме­ђу европ­ским на­ро­ди­ма, нај­че­шће је оста­ја­ла пу­ка ре­то­рич­ка фра­за без ика­квог ствар­ног са­др­жа­ја. Уме­сто ње, вла­дао је ин­те­рес и мер­кан­ти­ли­стич­ки дух. Ни­ка­да европ­ски на­ро­ди ни­су мо­гли јед­ни дру­ге истин­ски да по­мог­ну! Оста­ли су та­ко на по­чет­ку од­ра­ста­ња, а то зна­чи да ни­су ус­пе­ли јед­ни дру­ге ни да раз­у­ме­ју ни схва­те. Из то­га је ни­цао страх и су­лу­да тр­ка за на­о­ру­жа­њем. Нај­ма­њи по­вод био је до­во­љан да се на­го­ми­ла­но оруж­је упо­тре­би.
Ма­ли на­ро­ди нај­че­шће су би­ли у под­ре­ђе­ном по­ло­жа­ју пре­ма ве­ли­ким европ­ским си­ла­ма.
Тај од­нос, пре или ка­сни­је, до­во­дио је до от­по­ра и кр­ва­вих су­ко­ба. Та­во­ре­ћи на мар­ги­на­ма европ­ског кон­ти­нен­та, ма­ле на­ци­је све ду­бље су то­ну­ле у еко­ном­ску и кул­тур­ну за­о­ста­лост, ве­чи­то у стра­ху да ће из­гу­би­ти на­ци­о­нал­ни иден­ти­тет. Зе­мље Бал­ка­на нај­о­чи­ти­ји су при­мер. Алек­сан­дар Лу­кић по­ет­ски са­гле­да­ва тај удес. За­кљу­чак је не­дво­сми­слен: на гу­бит­ку су би­ли и Евро­па и Бал­кан. Раз­ли­чи­то­сти ме­ђу на­ро­ди­ма уме­сто да зна­че бо­гат­ство, нај­че­шче су би­ле узрок раз­до­ра. У том све­тлу, пе­сник ви­ди и свој на­род и свој је­зик.
Чо­век Евро­пе у Лу­ки­ће­вој ви­зи­ји сто­ји уса­мљен, из­ло­жен си­ла­ма ко­је не раз­у­ме. Страх, уса­мље­ност и те­ско­ба, ње­го­ве су ег­зи­стен­ци­јал­не од­ред­ни­це. У крат­ко­трај­ним пе­ри­о­ди­ма ми­ра ис­цр­пљу­је се го­ми­ла­ње ма­те­ри­јал­них до­ба­ра ко­је ће уни­шти­ти на­ред­ни рат. За­ва­ра­ва се ја­ло­вим на­да­ма, до­пу­шта да бу­де об­ма­нут. За то вре­ме ла­жни про­ро­ци пле­ту па­у­ко­ву мре­жу у ко­ју ће упа­сти по­је­дин­ци и на­ро­ди.
Иде­ја со­ци­јал­не прав­де оства­ри­ва­ла се у ре­во­лу­ци­ја­ма, по­чев од Фран­цу­ске до

10. Алек­сан­дар Лу­кић: Евро­па, Вре­ме књи­ге, Бгд. 1995., стр. 53.
11. Исто, стр. 92.


Ок­то­бар­ске и ре­во­лу­ци­ја у ис­точ­но­е­вроп­ским зе­мља­ма. Во­ђе­не са же­сти­ном че­сто сти­хиј­ски, ни­су успе­ва­ле да оправ­да­ју жр­тве при­ло­же­не у њи­хо­во име ни­ти да зна­чај­ни­је убла­же јаз из­ме­ђу бо­га­тих и си­ро­ма­шних, при­ви­ле­го­ва­них и обес­пра­вље­них. На­про­тив, де­ша­ва­ло се да тај јаз по­ста­не још ду­бљи а не­прав­да ве­ћа и окрут­ни­ја. Пе­сник на­во­ди при­ме­ре из ар­се­на­ла „до­ма­ће стра­ве“, при­ме­ре рас­пу­ште­но­сти и рас­по­ја­са­но­сти, гу­бље­ње сва­ког об­зи­ра и пот­пу­ног три­јум­фа не­прав­де:
„О, го­сти су обу­кли па­рад­на оде­ла, уре­ди­ли бра­ду
и бр­ко­ве и зу­лу­фе, су­пру­ге им обр­ве
на­га­ра­ви­ле и ди­вљу ру­жу за­де­ну­ле
у ко­су.“(12)
Сли­ка но­вог дру­штва, од упра­вљач­ких вр­ху­шки на­зва­ног нај­ху­ма­ни­јим, у Лу­ки­ће­вој ви­зи­ји от­кри­ва дру­го ли­це, бри­жљи­во скри­ва­но иза оп­ти­ми­стич­ких го­во­ра на бан­ке­ти­ма и кон­фе­рен­ци­ја­ма, го­зба­ма и про­сла­ва­ма. На ње­му су тра­го­ви про­па­да­ња, не­мо­ра­ла и ту­по­сти. у по­е­ми Евро­па ука­за­но је и на узро­ке та­квог ста­ња: од­су­ство ду­хов­но­сти ни­чим се не мо­же на­док­на­ди­ти.

VI

По­е­ма Брод лу­да­ка асо­ци­ја­тив­но на­сло­ње­на на чу­ве­ну сли­ку Хи­е­ро­ни­му­са Бо­ша Брод бу­да­ла, у те­мат­ско-мо­тив­ском сло­ју на­до­ве­зу­је се на прет­ход­ну „Евро­па“ , са­мо што је са­да про­стор де­ша­ва­ња цео свет а не са­мо европ­ски кон­ти­нент. Људ­ска исто­ри­ја од по­че­та­ка до да­нас, из­ло­же­на је ми­ну­ци­о­зној пе­снич­кој ана­ли­зи, по ду­би­ни и ши­ри­ни. Не­ке те­ме, по­зна­те из ра­ни­јих Лу­ки­ће­вих књи­га, као што је те­ма во­ђе из Осни­ва­ча под­зем­не пре­сто­ни­це , до­би­ла је ду­бљи и пу­ни­ји сми­сао. Та­ко­ђе и те­ма жр­тве. Све ово го­во­ри да је пе­сник бри­жљи­во гра­дио свој пе­снич­ки свет. Од­го­вор­ност пре­ма тек­сту је пот­пу­на.
По­че­так по­е­ме при­зи­ва чу­ве­ну сце­ну из Или­ја­де: опре­ма­ње грч­ких бро­до­ва пред по­ла­зак на Тро­ју. По­мо­ћу кон­тра­ста, пе­сник гра­ди упе­ча­тљи­ву сли­ку бу­ду­ћих ба­ха­на­ли­ја са­вре­ме­ног дик­та­то­ра. Др­ве­ним грч­ким бро­до­ви­ма, пу­ње­ним жи­том и ви­ном, су­прот­ста­вљен је „брод од че­ли­ка и ду­га­чак“, пун ди­мље­ног ме­са и те­гли са цр­ве­ним ума­ком. Раз­ли­ке у опи­су бро­до­ва су очи­глед­не али је циљ оба по­ду­хва­та исти: И пр­ви и дру­ги за­вр­ши­ће у беш­ча­шћу.
 Дик­та­тор (или во­ђа) ни­је ви­ше осни­вач под­зем­не пре­сто­ни­це ва­ра­ли­ца и хип­но­ти­зер, већ ка­пе­тан Че­лич­ни, ба­хат и над­мен:
„За­по­вед­ник то­га бро­да,
од ми­ло­ште про­зван Че­лич­ни ка­пе­тан, од ми­ло­ште
и од на­уч­ни­ка ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти,
во­лео је ду­хо­ве у бо­ца­ма.
Во­лео је ал­ке, рас­кош ха­ре­ма и цар­ских про­то­ко­ла
тач­ност и сер­вил­ност ушко­пље­них ев­ну­ха и књи­жев­ни­ка,
сјај злат­ног на­ки­та и бле­сак ди­ја­ма­на­та.“(13)

12.Исто, стр.55.
13.Алек­сан­дар Лу­кић: Брод лу­да­ка, На­род­на књи­га, Бгд. 2001. стр.5

Та­кав дик­та­тор опре­мио се до­бро на свој пра­шум­ски пут јер во­лео још и „ри­ку бен­гал­ских ти­гро­ва и сло­но­ва и цир­кус са ми­ли­о­ни­ма гле­да­ла­ца“.
У сја­ју сла­ве он мо­же да учи­ни шта му се прох­те јер му је моћ без­гра­нич­на. Ту моћ му да­ју сер­вил­ни по­да­ни­ци и не­ра­зум­на све­ти­на. Ре­зул­тат та­кве вла­да­ви­не је очи­гле­дан. Не­по­чин­ства се мно­же. Јед­но од њих је и по­сто­ја­ње ло­го­ра.
Не­прав­де у све­ту нео­гра­ни­че­не мо­ћи Јед­ног мно­ге су и не­из­бе­жне. Жр­тве су за­ко­ни­та по­ја­ва, број оних ко­ји тр­пе че­сто је не­по­знат. До­бро­вољ­не жр­тве, та­ко­ђе. Оне су по­ка­за­тељ до ког је сте­пе­на та­кво дру­штво у свом про­па­да­њу до­шло:
„Ме­не је суд­би­на от­пра­ви­ла у из­гнан­ство
да пре­мо­стим вре­ме и ра­то­бор­не крај­но­сти,
да ис­па­штам три­јумф мо­јих не­при­ја­те­ља и
да бу­дем бо­љи… Јер, ме­не су ра­но под­у­чи­ли
ве­шти­ни опра­шта­ња и чу­ва­њу ра­до­сти.“(14)
Та­ко пи­ше Ева­гри­је ца­ру Ју­ли­ја­ну ко­ји га је за­то­чио на цр­но­мор­ској оба­ли по­што му је прет­ход­но убио оца и бра­ћу… Он је жр­тва ко­ја пра­шта! Тим чи­ном он над­ви­су­је дик­та­то­ра.
Брод лу­да­ка је сим­бол јед­ног све­та у ко­ме три­јум­фу­је бе­сми­сао и зло. Пе­сник Алек­сан­дар Лу­кић као ал­тер­на­ти­ву та­квом све­ту ну­ди ра­дост и ле­по­ту. Чо­век тре­ба са­мо да учи­ни на­пор и да их узме.

VII

Док је у Евро­пи пе­снич­ки глас по­диг­нут, че­сто до­ве­ден до кри­ка, у Ра­мон­да­ма је сми­рен, као на пра­гу не­ког оза­ре­ња. Про­ме­на те­ма­ти­ке усло­ви­ла је дру­га­чи­ји тон, ис­ка­зе о про­ма­ша­ји­ма Евро­пе сме­ни­ли су мир­ни и ста­ло­же­ни, реч је оног ко­ји зна и ви­ше не сум­ња. Нај­зад, иде­ја о ства­ра­ла­штву као нај­ве­ћем да­ру и ис­ку­пље­њу, ба­ци­ла је у за­се­нак те­шку ствар­ност пе­сни­ко­вог вре­ме­на. Ства­ра­ла­штвом мо­же да се ба­ви са­мо ду­хов­но сло­бо­дан чо­век.
У овој по­е­ми, Лу­кић је тра­жио ду­бље зна­ке по­сто­ја­ња, раз­ло­ге ко­ји чо­ве­ка ве­жу за жи­вот. На по­чет­ку, ту је по­ро­дич­ни дом, се­ћа­ње на оца, мај­ку, сли­ке из де­тињ­ства. По­ди­вља­јој исто­ри­ји су­прот­ста­вље­на је про­шлост, на пр­вом ме­сту лич­на а он­да и по­ро­дич­на. Чо­век у пе­сни­ко­вој ви­зи­ји, мо­ра да зна сво­је ко­ре­не ка­ко се не би из­гу­био у та­ми вре­ме­на. Сто­га су ту гро­бља, нај­си­гур­ни­ји знак. По­ро­дич­на гро­бља су „веч­не та­пи­је“. Про­шлост од­сли­ка­ва чо­ве­ка али је исто­вре­ме­но и пу­то­каз.
За­ми­шље­но но­во дру­штво со­ци­ја­ли­зма оства­ре­но у ис­точ­но­е­вроп­ским зе­мља­ма по­ка­за­ло је сла­бост већ на по­чет­ку. Ство­ре­но си­лом, огра­ни­чи­ло је сло­бо­ду и пра­во чо­ве­ка на лич­ну сре­ћу. Ства­ра­ла­штво у ко­је се за­кли­ња­ло, ни­је по­ста­ло ра­дост већ те­рет и про­клет­ство:
„Ар­хи­пе­лаг и Исто­ри­ја су кре­ну­ли кри­вим пу­тем;
еко­но­ми­ја и по­ре­дак им ни­је до­нео до­бит,
пот­па­ли­ли су ва­тру, и раз­го­ре­ли
око­ли­ну, Бог им је од­у­зео све­тло –
зар ни­шта не ви­де!“(15)
До ства­ра­ла­штва се не мо­же до­ћи за­о­би­ла­же­њем исти­не и прав­де. Твор­ци­ма „но­вог дру­штва“ пак „до исти­не је ста­ло ко­ли­ко и до лањ­ског сне­га!“
А ако исти­не не­ма, не­ма ни сло­бо­де. Та­кво дру­штво осу­ђе­но је на про­паст.
Нај­ви­ши об­лик ства­ра­ла­штва за пе­сни­ка је по­е­зи­ја. Она је нај­бли­жа Ду­ху, а ства­ра­лац от­кри­ћу тај­не. Ако је ис­пу­нио све усло­ве, мо­же се ре­ћи да је сте­као пра­во да го­во­ри. Је­дан од усло­ва је да не сме ла­га­ти:
„Пи­сао сам и још увек пи­шем оно што зо­ву
по­е­зи­ја, зна­ју­ћи да не смем ла­га­ти;
го­ним ма­глу да не би ни­ког на­са­ма­ри­ла.“(16)
Да би мо­гла да вр­ши ту ве­ли­ку ми­си­ју при­бли­жа­ва­ња чо­ве­ка ду­хов­ном, по­е­зи­ја не сме да
„че­ка вра­го­ве, ни да не­ко по­ву­че
за­ве­се вре­ме­на! Ни да го­ли­ша­ви пти­ћи
у гне­зду до­би­ју пер­је. Ни ве­ли­ког
чи­ста­ча пра­ши­не и уста­ја­ло­сти. Она је чи­стач!“(17)
Ве­ра у жи­во­то­дав­ну моћ по­е­зи­је, у ма­гиј­ску и ис­це­ли­тељ­ску сна­гу ре­чи, др­жи пе­сни­ка на пра­вом пу­ту, бра­ни га од зле сва­ко­дне­ви­це и по­ма­же му да ис­пу­ни сво­ју људ­ску ми­си­ју. Иако скрај­ну­та на мар­ги­ну зби­ва­ња, за­по­ста­вље­на од ма­ло­ду­шне ве­ћи­не, пра­ва по­е­зи­ја ни­је из­не­ве­ри­ла чо­ве­ка. Она је увек ту, спрем­на да га уве­де у све­тлост. По­треб­но је са­мо да јој се обра­ти:
„Та­ко и по­е­зи­ја, као бар­ски чу­до­тво­рац,
од ни­че­га ства­ра пит­ко пи­ће.
Не пре­тва­ра ви­но у во­ду, већ од во­де
ра­дост за оне ко­ји ва­свек про­ве­до­ше у че­ка­њу.“(18)
По­сле ду­ге по­тра­ге по иде­ја­ма европ­ске ци­ви­ли­за­ци­је у по­след­ња два ве­ка, пе­сник Алек­сан­дар Лу­кић у по­е­ми Ра­мон­де нај­зад је сти­гао у си­гур­ну лу­ку: љу­бав. Пре­ко прав­де и исти­не, ства­ра­ла­штва и по­е­зи­је, сти­же се до ду­хов­ног. А ду­хов­ност је љу­бав, љу­бав за чо­ве­ка и цео свет.

VIII
Спор Алек­сан­дра Лу­ки­ћа са са­вре­ме­ном срп­ском (и свет­ском) по­е­зи­јом огле­да се и у ње­го­вом на­чи­ну ком­по­но­ва­ња пе­сме. Опре­де­љен за са­вре­ме­ну те­ма­ти­ку, ствар­ност вре­ме­на у ко­ме жи­ви и ху­ман од­нос пре­ма чо­ве­ку, ње­гов зах­тев да пе­сни­ци, ако већ има­ју та­лен­та, не пи­шу ко­је­шта, чи­ни се са­свим свр­сис­хо­дан. Том зах­те­ву под­ре­ђе­ни су сви струк­тур­ни еле­мен­ти пе­сме. Те­мат­ски, пред­мет­ни и идеј­ни слој функ­ци­о­ни­шу у прав­цу ства­ра­ња сли­ке све­та са свим ње­го­вим не­до­ма­ше­но­сти­ма ко­је ће иза­зва­ти осу­ду истог у при­ма­о­цу. У том сми­слу, мо­же се го­во­ри­ти о ан­га­жма­ну те по­е­зи­је, али она се, пре све­га

14.Исто, стр.32
15.Алек­сан­дар Лу­кић: Ле­ген­де о Ра­мон­да­ма и ру­жи­ча­стом пе­ску ме­се­че­вог смак­ну­ћа, Про­све­та, Бгд. 1999. стр.7.
16.Исто, стр.51.
17.Исто, стр.64.
18.Исто, стр.66.


ис­цр­пљу­је на пла­ну естет­ског.
Са­вре­ме­ним пе­сни­ци­ма те­шко по­ла­зи за ру­ком да ис­пу­не те зах­те­ве. Не­до­вољ­но по­зна­ва­ње ствар­но­сти и не­до­ста­так ста­ва пре­ма чи­ње­ни­ца­ма жи­во­та од­во­ди их, нај­че­шће, у ло­ка­ли­зам, по­вр­шност, ис­тро­ше­ни есте­ти­зам. За­то срп­ска по­е­зи­ја, оп­те­ре­ће­на још и идеј­но­шћу, ни­је ни мо­гла да по­ста­не зна­ча­јан чи­ни­лац у европ­ској књи­жев­но­сти под крај XX ве­ка.
Лу­ки­ћев став да се др­жи ствар­но­сти и не из­не­ве­ра­ва чи­ње­ни­це, по­ка­зао се ви­ше­стру­ко пло­до­тво­ран.
Сле­де­ћи зах­тев био је из­бор сти­ха. Сло­бод­ни стих на­мет­нуо се као нај­по­год­ни­ји за та­ко за­ми­шље­ну сли­ку све­та у ко­јој на­по­ре­до (и у не­ком од­но­су) ег­зи­сти­ра­ју са­вре­ме­но и исто­риј­ско, уни­вер­зал­но и ло­кал­но, веч­но и про­ла­зно, ци­тат и лир­ски па­саж. Он је зах­те­вао у по­е­зи­ји ве­ро­ват­но нај­те­же: овла­да­ва­ње уну­тра­шњим рит­мом. При­ма­лац ко­ји га не осе­ти, те­шко ће од­го­нет­ну­ти и ви­ше­знач­ност Лу­ки­ће­ве по­е­зи­је. У том све­тлу, ве­за­ном сти­ху оста­ло је са­мо ка­зи­ва­ње јед­но­став­них исти­на. Лу­ки­ћев пе­снич­ки свет пак, ни­је ни јед­но­ста­ван ни лак.
Пе­сни­ку ни то ни­је до­вољ­но. Че­сто сти­хо­ви „скли­зну“ у про­зни ис­каз да би се, по­сле та­квог „ис­па­да“ опет вра­ти­ли пр­во­бит­ном ни­зу. Лу­кић че­сто ис­ти­че да не пра­ви раз­ли­ку из­ме­ђу по­ет­ског и про­зног тек­ста те та­ко до­во­ди у пи­та­ње ка­но­не те­о­ри­је књи­жев­но­сти.
Склон ру­ше­њу све­га око­шта­лог, он гра­ди но­во чи­ји је глав­ни пред­знак ства­ра­лач­ка сло­бо­да. Те­о­риј­ска и фор­мал­на пи­та­ња су ва­жна, али она мо­ра­ју би­ти под­врг­ну­та ма­те­ри­јал­ним чи­ње­ни­ца­ма из ко­јих на­ста­је и но­ва фор­ма и нов ква­ли­тет. Лу­кић сво­га чи­та­о­ца не успа­вљу­је, он од ње­га тра­жи да бу­де уче­сник у ди­ја­ло­гу о про­бле­ми­ма пре­суд­ним за ње­гов и сва­чи­ји жи­вот.
 По­ле­мич­ки тон при­су­тан је и у пе­сни­ко­вом обра­ћа­њу ве­ли­ка­ни­ма европ­ске и свет­ске по­е­зи­је и ми­сли: Т. С. Ели­о­ту, Е. Бо­е­си­ју, Ло­тре­а­мо­ну, До­сто­јев­ском. То обра­ћа­ње иде од су­прот­ста­вља­ња до по­твр­ђи­ва­ња њи­хо­вих ста­во­ва. По­тре­ба за дис­кур­сом (а код Лу­ки­ћа је она на­су­шна) има за циљ, по­ред кул­ту­ро­ло­шког и ег­зи­стен­ци­јал­ни зна­чај. По­сто­ја­ње у са­да­шњем тре­нут­ку зах­те­ва про­ве­ру у про­шло­сти, ако се већ бу­дућ­ност чи­ни ма­гло­ви­та и не­про­зир­на. Но, ипак се не­што да и на­зре­ти. Пе­сник, при­вр­же­ник исти­не мо­ра би­ти по­ма­ло и про­рок. У том сми­слу, за Лу­ки­ћа је уоч­љи­во че­сто ци­ти­ра­ње Ни­ко­ла­ја Бер­ђа­је­ва, ру­ског ре­ли­ги­о­зног ми­сли­о­ца.
Та­ко за­ми­шље­на струк­ту­ра пе­сме до­пу­шта да, по­ред са­вре­ме­ног и исто­риј­ског, у њој бу­ду ин­кор­по­ри­ра­ни еле­мен­ти уни­вер­зал­ног и ло­кал­ног, опет у не­ком од­но­су. Лир­ско на­ла­зи сво­је ме­сто у опи­си­ма при­ро­де или ево­ка­ци­ји не­ке чи­ње­ни­це из про­шло­сти. Све то до­при­но­си пу­но­ћи Лу­ки­ће­ве пе­сме, уоч­љи­вој пре­по­зна­тљи­во­сти у са­вре­ме­ној срп­ској по­е­зи­ји.
Ме­ста нео­д­ре­ђе­но­сти, бит­на за пе­сму, на­ста­ју из од­но­са ма­те­ри­јал­них чи­ње­ни­ца и по­ру­ка ко­је из њих ема­ни­ра­ју. Про­тив­ник ма­гло­ви­то­сти и ис­пра­зног есте­ти­зи­ра­ња, Лу­кић ће ра­ди­је жр­тво­ва­ти не­ко зна­че­ње са­мо да би остао ја­сан. Али у су­да­ру иде­ја, не мо­же се увек пред­ви­де­ти ис­ход. Оно што оста­не као „ви­шак“, си­гур­но је до­би­так за по­е­зи­ју.
Нај­зад, зре­лост, со­фи­сти­ци­ра­ност и те­жи­на Лу­ки­ће­вог сти­ха, ре­зул­тат је сло­же­но­сти и ви­ше­знач­но­сти ње­го­вог пе­снич­ког све­та. Пе­сник га је ства­рао ма­ло по ма­ло, упор­но на­пре­ду­ју­ћи ка ду­хов­но­сти. Са­да су и пе­сник и ње­гов свет ве­ли­ка и не­за­о­би­ла­зна књи­жев­на чи­ње­ни­ца у срп­ској по­е­зи­ји.

ДВА СТИ­ХА ИЗ ПО­Е­МЕ „БРОД ЛУ­ДА­КА“ АЛЕК­САН­ДРА ЛУ­КИ­ЋА

Да је са­ма ствар­ност то­та­ли­тар­них си­сте­ма у ис­точ­но­е­вроп­ским зе­мља­ма до­вољ­на за пе­снич­ки свет Алек­сан­дра Лу­ки­ћа, мо­же се ви­де­ти на при­ме­ру ана­ли­зе два сти­ха из ње­го­ве по­е­ме Брод лу­да­ка. Мо­гу се узе­ти и дру­ги сти­хо­ви и ре­зул­тат ће би­ти исти. Лу­ки­ће­ва по­е­зи­ја, ду­бо­ко уко­ре­ње­на у тој ствар­но­сти, на­сто­ји да ње­ну те­жи­ну и по­гу­бан ути­цај на по­је­дин­ца ис­ка­же ви­со­ко со­фи­сти­ци­ра­ним по­ет­ским из­ра­зом. По то­ме ње­го­ве по­е­ме сто­је у са­мом вр­ху европ­ског пе­сни­штва са том те­ма­ти­ком.
„На во­ло­ви­ма су до­ву­кли гло­ма­зну ло­ко­мо­ти­ву
ре­во­лу­ци­је, на по­след­њу ста­ни­цу“.(1)
Ра­ши­ре­но ми­шље­ње, ка­сни­је је пре­ра­сло у сло­ган, да су ре­во­лу­ци­је ло­ко­мо­ти­ве исто­ри­је, сто­ји у осно­ви ових сти­хо­ва. У ње­го­вој по­за­ди­ни је док­три­на: ди­је­лек­тич­ки ма­те­ри­ја­ли­зам. Да мно­штво кван­ти­та­тив­них про­ме­на не мо­ра увек до­ве­сти до ква­ли­та­тив­них, та­ко­ђе је по­зна­то. Узми­мо за при­мер две нај­ве­ће: Ве­ли­ку Фран­цу­ску и Ок­то­бар­ску ре­во­лу­ци­ју. За­сно­ва­не на на­сил­ној про­ме­ни дру­штве­них си­сте­ма, ни­су ус­пе­ле да из­бег­ну слу­чај­не жр­тве и ти­ме до­ве­ле у пи­та­ње свој етич­ки сми­сао. У овим Лу­ки­ће­вим сти­хо­ви­ма, ви­дљив је пе­сни­ков став: он не пе­ва о би­ло че­му, не­го о јед­ном кључ­ном пи­та­њу: од­но­су ре­во­лу­ци­је и исто­ри­је где је по­је­ди­нац на мар­ги­ни чи­ме зна­чај ових сти­хо­ва до­би­ја на те­жи­ни.
По­чет­на син­таг­ма „На во­ло­ви­ма“, по­ред упу­ћи­ва­ња на ру­рал­ну и при­зем­ну, дик­ти­ра при­ро­ду на­ред­них ис­ка­за ко­ји мо­ра­ју би­ти у ду­ху по­чет­ног ка­ко би ути­сак био пот­пун. Ко су ти ко­ји су на во­ло­ви­ма до­ву­кли ло­ко­мо­ти­ву? Они су у на­зна­ци, без­о­блич­на ма­са што још ја­че ис­ти­че њи­хо­ву ту­пост и про­ма­ше­ност ци­ља. Асо­ци­ја­ци­ја на ан­то­ло­гиј­ску сце­ну из Злих ду­хо­ва До­сто­јев­ског, где по­сле по­ра­за сво­јих иде­ја со­ци­ја­ли­сти Пе­тра Вер­хо­вен­ског од­ла­зе са има­ња спа­хи­ни­це Ста­вро­ги­не, по бла­ту и по­ред во­лов­ских ко­ла, не са­мо да је уме­сна не­го го­во­ри о кра­ју свих уто­пи­ја. Ти­ме пра­вед­ни зах­те­ви за про­ме­ном дру­штве­них од­но­са ни­су ста­вље­ни ад ак­та, са­мо су де­стру­и­ра­на сред­ства ко­ји­ма се до тих ци­ље­ва тре­ба­ло сти­ћи.
Цео из­разНа во­ло­ви­ма су до­ву­кли гло­ма­зну ло­ко­мо­ти­ву“, зна­чај­ног над­ре­ал­ног на­бо­ја што је јед­но од сред­ста­ва Лу­ки­ће­вог оне­о­би­ча­ва­ња кон­крет­не ствар­но­сти, не обез­бе­ђу­је ви­сок по­ет­ски до­мет. Оста­је на ни­воу сна­жне де­скрип­тив­не сли­ке, ма­кар и над­ре­ал­не. За осва­ја­ње пра­вих по­ет­ских про­сто­ра, као и ког­ни­тив­них са­зна­ња, по­тре­бан је друк­чи­ји при­ступ и Лу­кић га са ла­ко­ћом по­сти­же.
Пре­о­крет на­ста­је кад на сце­ну сту­пи сим­бо­лич­ко опи­си­ва­ње. Ко­ри­шће­ње сим­бо­ла као го­то­вих фи­гу­ра, плод је кра­ја два­де­се­тог ве­ка. Лу­ки­ћу је до­вољ­но да по­ред на­ве­де­ног из­ра­за ста­ви реч ре­во­лу­ци­ја па да цео из­раз до­би­је дру­ги сми­сао. При­ма­лац ви­ше не­ма сли­ку гло­ма­зне ло­ко­мо­ти­ве, не­го је са­да то по­крет ре­во­лу­ци­о­нар­них ма­са но­ше­них не­ре­дом, бе­сом и уни­шта­ва­њем. По­ме­ра­ње зна­че­ња на свим ни­во­и­ма, до­но­си нов ква­ли­тет: исто­ри­ја ви­ше ни­је иди­лич­на ни­ти су ре­во­лу­ци­је ње­не ло­ко­мо­ти­ве јер у Лу­ки­ће­вој ху­ма­ни­стич­кој ви­зи­ји не до­но­се ни­шта до­бро сем уни­ште­ња и смр­ти. Они „не­ви­дљи­ви“ што су ту ло­ко­мо­ти­ву до­ву­кли на не­при­ме­ре­ним во­лов­ским ко­ли­ма, сад су је оста­ви­ли на по­след­њу ста­ни­цу. Та­ко је и чу­ве­ни сло­ган о ре­во­лу­ци­ја­ма као ло­ко­мо­ти­ва­ма исто­ри­је де­стру­и­ран: до људ­ске сло­бо­де и на­прет­ка за све мо­ра се до­ћи дру­гим пу­тем.
Алек­сан­дар Лу­кић ху­ма­ни­ста, си­гур­но ве­ру­је у крај исто­ри­је што ће озна­чи­ти за­вр­ше­так људ­ских пат­њи и не­сре­ћа. Ње­го­ва по­е­зи­ја, окре­ну­та ве­чи­тој иде­ји људ­ске сло­бо­де, у сво­јој осно­ви сто­ји на прав­ди и исти­ни. Оту­да на­ста­ју и по­ет­ски до­ме­ти, че­сто без по­ре­ђе­ња у на­шој по­е­зи­ји.

Нема коментара: